Értékesítési feltételek

A Tensar az alábbi feltételek szerint értékesíti és nyújtja termékeit, anyagait, rendszereit és szolgáltatásait (kivéve, ha a Tensar egy felhatalmazott alkalmazottja által aláírt és keltezett írásbeli megállapodás másként rendelkezik):

1. ÁRAJÁNLAT

 A megvásárolt tételekre vonatkozó megrendelés az Eladó árajánlatának elfogadását jelenti, és az ezen árajánlatban szereplő feltételekre korlátozódik. A Vevő által bármely további vagy eltérő feltételre adott javaslat, illetve a Vevőnek a jelen ajánlat bármelyik feltételének a Vevő megrendelésében vagy ajánlat elfogadásában történő bármilyen mértékű megváltoztatására irányuló kísérlete ezennel tiltakozást von maga után és elutasításra kerül, azonban a Vevő által javasolt ilyen feltételek nem minősülnek a jelen ajánlat elutasításának - kivéve, ha az ilyen eltérések az áruk leírásának, mennyiségének, árának vagy szállítási ütemezésének feltételeiben vannak, - hanem az ajánlat lényeges módosításának minősülnek, és a jelen ajánlat a további vagy eltérő feltételek nélkül is a Vevő által elfogadottnak tekintendő. Amennyiben ez az ajánlat a Vevő által tett korábbi ajánlat elfogadásának minősül, az elfogadás kifejezetten attól függ, hogy a Vevő beleegyezik-e az itt szereplő bármely kiegészítő vagy eltérő feltételbe. Jelen árajánlat a Vevő általi elfogadását követően a felek közötti megállapodássá válik az árajánlatban leírt termékekre és a termékek mennyiségében bekövetkező bármely változásra vonatkozóan.

2. ALKALMAZHATÓSÁG

A Vevő elfogadja, hogy a jelen feltételek irányadóak a Vevő és az Eladó közötti kapcsolatokra, kizárva minden más, akár írásbeli, akár szóbeli, kifejezett vagy hallgatólagos feltételt és garanciát, még akkor is, ha a Vevő bármely olyan dokumentumában szerepelnek, amely úgy rendelkezik, hogy a Vevő saját feltételei az irányadóak. AZ ELADÓ EGYETLEN ALKALMAZOTTJA SEM JOGOSULT ARRA, HOGY A TERMÉK HASZNÁLATÁRA, MŰKÖDÉSÉRE VAGY ÁLLAPOTÁRA VONATKOZÓ KIJELENTÉST, GARANCIÁT VAGY NYILATKOZATOT TEGYEN, ÉS A VEVŐ EZENNEL ELISMERI, HOGY NEM TÁMASZKODOTT ILYENRE. A VEVŐ NEM HAGYATKOZOTT TOVÁBBÁ AZ ELADÓ SZAKÉRTELMÉRE VAGY MEGÍTÉLÉSÉRE AZ ÁRUK KIVÁLASZTÁSA VAGY BÁRMILYEN MEGHATÁROZOTT CÉLRA TÖRTÉNŐ BIZTOSÍTÁSA TEKINTETÉBEN. A jelen Feltételek semmilyen módosítása vagy minősítése nem érvényes, kivéve, ha abba az Eladó írásban beleegyezik.

3. HITEL

Az Eladó jóváhagyásával a számla keltétől számított harminc (30) napra hitel nyújtható, vagy ilyen feltételek jóváhagyhatók. Ilyen jóváhagyás hiányában a feltételek utánvétes szállításra vonatkoznak. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a Hitelfeltételeket bármikor felülvizsgálja vagy visszavonja. A vevő vállalja, hogy a késedelmes számlák után havi szolgáltatási díjat fizet. A jelenlegi mérték havi másfél százalék (1,5%) (18% évente, havonta kamatos kamattal számítva), és az Eladó bármikor felülvizsgálhatja ezt a mértéket, azzal a kitétellel, hogy ha a mérték meghaladja a törvényes mértéket, akkor a szolgáltatási változás a vonatkozó törvény által megengedett maximális mérték lesz.

4. ÁRAK 

Eltérő rendelkezés hiányában a vásárolt áruk minden ára F.O.B. az Eladó raktárában vagy létesítményében értendő, plusz a szállítási költségek és az Eladó kezelési költségei. A ajánlatban feltüntetett árak harminc (30) napig érvényesek, és bármikor megváltoztathatóak a nyersanyag- vagy egyéb költségek hirtelen, előre nem látható növekedése esetén. Amennyiben leszállított árakra vonatkozó árajánlatok szerepelnek, azok a tényleges fuvardíjak változásának mértékében emelkedhetnek vagy csökkenhetnek. Az Eladó fenntartja a jogot a szállítási mód megválasztására. Eltérő rendelkezés hiányában a megadott árak nem tartalmaznak semmiféle adót, vámot, illetéket vagy egyéb költséget. Where prices are quoted inclusive of any tax, duty, levy or other similar same. Ha az Eladó árajánlatában vagy más módon szereplő bármely ár vagy árváltozás érvényét veszti vagy nem léphet hatályba bármely törvény, szabály, rendelet vagy kormányzati hatóság rendelete miatt, az Eladó saját választása szerint visszavonhatja vagy megszüntetheti azt attól a naptól kezdve, amikor az ár vagy az áremelés érvényét veszti vagy az árváltozás hatályba lépne, az esettől függően. Különleges árképzés és/vagy kedvezmények csak meghatározott értékesítési megrendelésekre vonatkoznak, és azokhoz az Eladó marketingért felelős alelnökének vagy megbízottjának előzetes jóváhagyása szükséges.

5. SZÁLLÍTÁS

Az Eladó által a szállításra megadott bármely időpont csak becslésnek minősül, és nem képezi a jelen szerződés lényegét, és az Eladónak a termék ilyen határidőre történő leszállításának elmulasztása nem minősül szerződésszegésnek vagy visszautasításnak, és az Eladó nem felel a Vevő által az ilyen mulasztás következtében elszenvedett veszteségekért vagy károkért. A szállítás akkor tekintendő megtörténtnek, és a termék tulajdonjoga, valamint a veszteség vagy kár kockázata akkor száll át a Vevőre, amikor a szállító átveszi a terméket a Vevőnek való szállításra (függetlenül attól, hogy a szállító az Eladó ügynökének vagy alkalmazottjának minősül-e), vagy tizennégy (14) nappal az Eladónak a termék szállításra való készenlétéről szóló értesítését követően, a két időpont közül abban, amelyik korábban  bekövetkezik. Az Eladó gondoskodik arról, hogy a Terméket a Vevő vagy a Vevő megbízottja részére és a jelen Feltételek szerint szállítsák. Amennyiben a Termék szállítása az Eladó ésszerű befolyásán kívül eső okból késik, az Eladó fenntartja a jogot, hogy a Termék árát a szállítás időpontjában érvényes árra módosítsa. Amennyiben az Eladó árajánlata úgy rendelkezik, hogy a Terméket több tételben vagy részletben kell leszállítani, akkor minden egyes tétel vagy részlet külön szerződésnek tekintendő a jelen Feltételek alapján, és a "Termék" kifejezés úgy értelmezendő, hogy az a Terméknek az egyes részletekben vagy tételekben szereplő részét jelenti.

6. VISSZAFIZETÉS

Az Eladó a jelenleg forgalmazott termékek, azaz az Eladó által jelenleg forgalmazott legújabb műszaki tervezésű termékek visszatérítését az alábbi feltételek mellett fogadja el jóváírás ellenében. Minden visszaküldéshez az Eladó marketingért felelős alelnökének előzetes jóváhagyása szükséges. Az ilyen jóváhagyás az ügyfélszolgálati részleg formájában történik. Engedélyszám nélkül nem fogadunk el visszavitt készletet. A termékeket előre fizetve kell elküldeni az Eladónak a Georgia állambeli Morrow-ba, az engedélyszámmal együtt. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a visszaküldött termékeket a Vevő költségére visszaküldje vagy visszautasítsa a szállítást, ha a fenti eljárásokat nem tartják be szigorúan. Minden visszaküldött terméknek teljesnek és használaton kívülinek kell lennie, és újszerű, újraértékesíthető állapotban, eredeti csomagolással és címkézéssel. Az Eladó ügyfélszolgálati részlege által végzett vizsgálatot és a visszaküldés elfogadását követően a jóváírás az eredeti számlázott áron történik, levonva a 20%-os újrakészletezési díjat. A vevő nem vonhatja le a visszaküldött termékek jóváírását a fennálló számlákból vagy kimutatásokból. 

7. A TERMÉK ELLENŐRZÉSE ÉS ÁLLAPOTA

A Vevő köteles a terméket annak átvételekor gondosan megvizsgálni, és a termék átvételétől számított két (2) napon belül, és mielőtt a terméket a helyszínen eltakarnák vagy nem látható helyre helyeznék, értesíteni az Eladót a termék bármilyen hiányos vagy túlszállításáról, illetve a termék bármilyen hibás vagy nem megfelelő állapotáról, amely ésszerű vizsgálat során felfedezhető. Az Eladónak lehetőséget kell kapnia a Termék vizsgálatára, mielőtt a Termék vagy annak egy része fölött rendelkeznének. Ha az Eladó nem kap ilyen értesítést, az Eladó mentesül minden felelősség alól az ilyen hibák vagy nem megfelelő szállítás tekintetében. Az Eladó felelőssége semmiképpen sem haladhatja meg a vételár és a leszállított érték közötti különbséget.

8. KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS

Az Eladó szavatolja, hogy a Termék új, jó és szakszerű minőségű, és a gyártás időpontjában hatályos, közzétett specifikációknak megfelelően készült. A FENTI KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS MINDEN MÁS, AKÁR KIFEJEZETT, AKÁR TÖRVÉNY EREJÉNÉL FOGVA VAGY MÁS MÓDON HALLGATÓLAGOSAN VÁLLALT JÓTÁLLÁS HELYETT ÁLL, ÉS KIZÁR MINDEN EGYÉB JÓTÁLLÁST, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, A KERESKEDELMI FORGALOMBAN VALÓ ALKALMAZHATÓSÁGRA, A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VAGY A MEGÉPÍTHETŐSÉGRE VONATKOZÓ HALLGATÓLAGOS JÓTÁLLÁST, ÉS BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, A TERMÉKRŐL, VALAMINT ANNAK JELLEMZŐIRŐL, TULAJDONSÁGAIRÓL VAGY TELJESÍTMÉNYÉRŐL SZÓLÓ SZÓBELI VAGY ÍRÁSBELI LEÍRÁSOKAT VAGY INFORMÁCIÓKAT, ILLETVE AZ ILYEN LEÍRÁSOK VAGY EGYÉB INFORMÁCIÓK TELJESSÉGÉT VAGY PONTOSSÁGÁT. 

Az Eladó semmilyen körülmények között nem lehet felelős harmadik személyt ért veszteségért vagy kárért, kivéve, ha az az Eladó gondatlanságából eredő személyi sérüléssel vagy halálesettel kapcsolatos, és a Vevő köteles megvédeni, kártalanítani, valamint megvédeni és felelősség alól mentesíteni az Eladót minden olyan kár, veszteség vagy költség miatt felmerülő igénnyel szemben, amelyet a Vevőn kívül bármely más személy vagy szervezet támaszt, legyen az gondatlanságból vagy más okból eredő, bármilyen természetű követelés. Az Eladó nem felel a véletlenszerű vagy következményes károkért, beleértve, de nem kizárólagosan, a Termék értékesítéséből, kezeléséből vagy használatából, illetve a Termék értékesítésével, kezelésével vagy használatával kapcsolatos bármely más okból közvetlenül vagy közvetve eredő veszteségeket vagy költségeket vagy egyéb károkat, kivéve az Eladó kizárólagos gondatlansága által okozott ilyen igényeket. 

AMENNYIBEN A TERMÉK NEM FELEL MEG A FENTI KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS RENDELKEZÉSEINEK, VAGY HA BÁRMILYEN MÁS OKBÓL AZ ELADÓ A TERMÉK ELADÁSÁBÓL, SZÁLLÍTÁSÁBÓL, KEZELÉSÉBŐL VAGY HASZNÁLATÁBÓL EREDŐEN FELELŐSSÉGRE VONHATÓ, A VEVŐ KIZÁRÓLAGOS JOGORVOSLATA A TERMÉK VÉTELÁRÁNAK JÓVÁÍRÁSÁRA VAGY VISSZATÉRÍTÉSÉRE, VAGY AZ ELADÓ VÁLASZTÁSA SZERINT A NEM MEGFELELŐ TERMÉK MEGFELELŐ TERMÉKKEL TÖRTÉNŐ KICSERÉLÉSÉRE KORLÁTOZÓDIK.

9. VIS MAYOR

Egyik fél sem felelős kártérítésben vagy más módon a Megállapodás feltételeinek teljes vagy részleges teljesítésének elmulasztásáért, ha azt közvetlenül vagy közvetve tűz, vihar, árvíz, háború, lázadás, felkelés, zavargás, zendülés, polgári zavargás, sztrájk, a munkásokkal vagy másokkal való nézeteltérés, a fuvarozók szállítási mulasztása vagy a szállításhoz szükséges eszközök biztosításának elmulasztása, hajózási veszélyek, az Eladó készleteinek vagy termelési, gyártási, szállítási vagy elosztási létesítményeinek károsodása, a nyersanyag-, szállítási vagy egyéb költségek hirtelen és előre nem látható növekedése, kormányzati vagy egyéb hatósági intézkedések okozzák, akár színlelt, akár valós, bármelyik fél által nem befolyásolható okból, függetlenül attól, hogy azok itt felsorolt okokhoz hasonlóak vagy azoktól eltérőek. Ha a késedelem vagy a mulasztás három (3) hónapig fennáll, akkor bármelyik fél írásban értesítheti a másik felet a Megállapodás felmondásáról, azzal a kitétellel, hogy a jelen pontban foglaltak közül semmi nem mentesítik a Vevőt az eladott és leszállított termékért való fizetési kötelezettség alól.

10. RAJZOK/KÉZIKÖNYVEK 

Az Eladó bármely promóciós anyagában, brosúrájában, kezelési útmutatójában, ajánlásaiban és utasításaiban szereplő valamennyi leírás, rajz, illusztráció, jegyzet, súly- és mértékadat, minősítés, szabvány, nyilatkozat, részlet vagy egyéb leírás, legyen az szóbeli vagy írásbeli, vagy más anyag, csak megközelítő jellegű, és nem képezi a szállítandó termék leírásának részét, és az Eladó nem vállal felelősséget ezekért. A termékkel kapcsolatban átadott minden terv, rajz, leírás és egyéb írásbeli, műszaki anyag vagy adat az Eladó tulajdonában marad, és az Eladó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem használható fel nem kapcsolódó projektekben, nem másolható, vagy nem adható át harmadik félnek.

11. SZABADALMAK/VÉDJEGYEK

A Terméknek az Eladó által történő értékesítése nem ruházza át a Vevőre találmányok, levelek, szabadalmak, szerzői jogok, ipari minták, védjegyek vagy más, az Eladó tulajdonában vagy ellenőrzése alatt álló szellemi tulajdonjogok használatára vonatkozó engedélyt vagy jogot, kivéve, ha ezek közül egy vagy több az értékesítés időpontjában a Termékben megtestesül. 

12. MEGSZÜNTETÉS

Ha a Vevő nem teljesíti, vagy megszegi a Megállapodást vagy az Eladóval szembeni bármely kötelezettségét; vagy ha a Vevőre, annak tulajdonára vagy eszközeire bármilyen lefoglalást vagy végrehajtást rendelnek el, vagy ha a Vevő csődbe megy vagy fizetésképtelenné válik, vagy ha a Vevő üzleti tevékenységének felszámolására vonatkozó határozatot vagy kérelmet hoznak, vagy ha a Vevő vállalkozásaira, tulajdonára vagy eszközeire vagy azok bármely részére csődgondnokot rendelnek ki, az Eladónak joga van a Megállapodást azonnali hatállyal és értesítés nélkül felmondani, és az Eladó jogosult a Vevőtől az ilyen mulasztásból vagy Megállapodásszegésből eredő valamennyi kárt, veszteséget és kiadást behajtani.

13. JOG ÉS ÉRTELMEZÉS

A jelen Megállapodásra Georgia állam (USA) törvényei vonatkoznak, és a Vevő kizárólag (azaz bármely más helyen lévő bíróság vagy fórum kizárásával) aláveti magát bármely Georgia állam vagy szövetségi bíróság személyes joghatóságának. Ha a jelen Feltételek bármelyike vagy bármely része bármely törvény, szabály, rendelet vagy rendelet alapján érvénytelenné vagy végrehajthatatlanná válik, a Feltételek többi része továbbra is érvényben marad.

14. ÉRTESÍTÉSEK 

A jelen Megállapodás által előírt vagy engedélyezett bármely értesítést írásban, angol nyelven, és első osztályú postai úton, előre kifizetett postaköltséggel vagy expressz kézbesítő szolgáltatással (például Federal Express vagy hasonló), illetve elektronikus levélben  kell megtenni az itt megadott címekre.  

15. HASZONÉLVEZET; HARMADIK FÉL KEDVEZMÉNYEZETT KIZÁRÁSA

A Megállapodás a felek örököseinek, végrendeleti végrehajtóinak, vagyonkezelőinek, jogutódjainak, képviselőinek és megbízottjainak javára jön létre és azokra nézve kötelező érvényű, de csak az Eladó előzetes írásbeli hozzájárulásával ruházható át. Hacsak a jelen Megállapodás kifejezetten másként nem rendelkezik, harmadik felet a jelen Megállapodás alapján semmilyen jog vagy előny nem illet meg.

16. A VEVŐ FELMONDÁSI JOGA

A Vevő az Eladónak küldött írásbeli értesítéssel részben vagy egészben felmondhatja a jelen Megállapodást. Az Eladó ezt követően az utasításnak megfelelően beszünteti a munkát, és átadja a Vevőnek az összes elkészült és részben elkészült Termék, valamint az Eladó által kifejezetten a jelen Megállapodás teljesítése céljából beszerzett nyersanyagok és készletek tulajdonjogát, és a Vevő köteles az Eladónak a következő összeget megfizetni: (1) a megállapodás szerinti árat minden olyan Termékért, amely a felmondás előtt elkészült; (2) az Eladó könyveiben az Eladó által következetesen fenntartott számviteli gyakorlatnak megfelelően kimutatott anyagköltséget vagy folyamatban lévő munkák költségét, plusz az azon lévő ésszerű nyereséget, de semmiképpen sem többet, mint a megállapodás szerinti ár; (3) a kifejezetten a jelen Megállapodás teljesítése céljából beszerzett anyagok és készletek költségét F.O.B. az Eladó üzemében paritáson; és (4) az Eladó által a jelen Megállapodás alapján tett kötelezettségvállalás(ok) miatt fizetett ésszerű lemondási díjakat, ha vannak ilyenek. E bekezdés rendelkezései nem sértik a felek azon jogait, amik akkor illetik meg, ha a másik fél nem tartja be a jelen megállapodás rendelkezéseit.

17. ÜGYVÉDI KÖLTSÉGEK

Amennyiben az Eladó számára szükségessé válik, hogy ügyvédet vegyen igénybe a Megállapodás bármely rendelkezésének érvényesítésére vagy a jelen Megállapodás alapján járó bármely pénzösszeg behajtására, az Eladó jogosult a Vevőtől minden olyan ésszerű ügyvédi díjat és költséget behajtani, amely ezzel kapcsolatban felmerül. Ez a rendelkezés kifejezetten magában foglalja, de nem kizárólag, az ésszerű ügyvédi díjakat, költségeket és kiadásokat, amelyek a bármely állami vagy szövetségi bíróságon benyújtott jogi keresetekkel kapcsolatosak, beleértve az ilyen keresetekből eredő bármely és minden fellebbezést.

18. KORRUPCIÓELLENES ÉS EGYÉB MEGFELELÉS

A Vevő vállalja, hogy az Eladó termékeinek vagy szolgáltatásainak megvásárlásával, eladásra való felhívásával, értékesítésével, exportjával vagy felhasználásával kapcsolatban nem tanúsít jogellenes magatartást. A Vevő betartja és a jövőben is be fogja tartani (az alkalmazandó mértékben) a megvesztegetés és korrupció elleni törvényeket, beleértve - korlátozás nélkül - az Egyesült Államok külföldi korrupciós gyakorlatokról szóló törvényét, valamint (az alkalmazandó mértékben) az Egyesült Államok és más államok, országok és joghatóságok exportellenőrzési, üzleti szankciók, bojkottellenes és egyéb törvényeit és szabályozásait. 

19. EGYÉB

A jelen Megállapodás képezi a felek közötti teljes megállapodást a Termékkel kapcsolatban, és csak mindkét fél által aláírt írásos megállapodással módosítható vagy változtatható meg. A jelen Megállapodás minden más, itt nem kifejezetten rögzített szóbeli vagy írásbeli ígéret, nyilatkozat, ajánlat és javaslat helyébe lép. A jelen Megállapodás elválasztható; ha a jelen Megállapodás bármely része bármilyen okból semmissé, érvénytelenné vagy egyébként végrehajthatatlanná válik, a Megállapodás többi része ennek ellenére végrehajtható.